GDPR

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: „GDPR”), je společnost Ohřev vody s.r.o se sídlem Rybná 716/24, IČ 03013588, DIČ CZ03013588. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze: oddíl XXXXXXXXXXXX, vložka XXXXXXXXX(dále jen „správce“).


Kontaktní údaje správce: 
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, případně kombinace informací, které lze využít k identifikaci konkrétní fyzické osoby, zejména jméno a příjmení, identifikační číslo, lokační údaje, IP adresa nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“)představují základní zásady, kterými se správce osobních údajů řídí při získávání a zpracovávaní osobních údajů.
Tyto zásady se uplatní na všechnyosoby navštěvující webové stránky správce („webové stránky“),a to bez ohledu na to, jestli jsou v jakémkoliv smluvním vztahu se správce činikoliv (dále jen „subjekty údajů“).

Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Důvody zpracování osobních údajů

Pro účely obchodní, zejména vyřízení dotazu, poptávky a objednávky, zpracováváme tyto údaje:
Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, kontaktní adresu, email, telefon, bankovní spojení, objednávku, fakturu, reklamaci
Pro účely účetní a daňové evidence zpracováváme z důvodů nezbytných pro plněný zákonných povinností tyto údaje:
dokumenty účetní a daňové evidence

Cookies

Správce využívá při provozu svých webových stránek tzv. cookies, což je textový soubor malého rozsahu („Cookies“), který je odesílán ze serveru správce do prohlížeče/zařízení subjektu údajů a který při opětovné návštěvě webových stránek správce je zaslán zpět na server správce, což umožňuje správci lépe uzpůsobit obsah webových stránek jednotlivým subjektům údajů. Pomocí Cookies tak správce:
má o subjektu údajů k dispozici informace o dřívějším vyhledávaní
ukládá přihlašovací údaje subjektu údajů
přizpůsobuje subjektu údajů obsah webových stránek.

Správce využívá následujících druhů Cookies:
technické Cookies, které umožnují základní provoz webových stránek
relační Cookies, které jsou potřebné ke správnému zobrazení webových stránek a jsou automaticky smazány v okamžik, kdy subjekt údajů opustí webové stránky
permanentní Cookies, které umožnují jedinečnou (anonymní) identifikaci konkrétního subjektu údajů, jeho přístup na webové stránky a jeho chování na nich. Na základě permanentních Cookies je pak rozpoznán konkrétní subjekt údajů při opakované návštěvě webových stránek. Permanentní Cookies mohou být dále používány zejména pro měření a reklamu aktivity subjektů údajů na webových stránkách
reklamní Cookies, které umožnují jednotlivým subjektům údajů zobrazovat cílenou reklamu, a to na základě příslušnosti jednotlivých Cookies do daného reklamního systému.
Užíváním webových stránek berete na vědomí používáním výše uvedených typů Cookies. Následně máte samozřejmě možnost využívání Cookies jednorázově vymazat či dlouhodobě blokovat, a to prostřednictvím svého prohlížeče. V takovém případě je ale pravděpodobné, že určité služby a funkce webových stránek správce nebudou pro příslušný subjekt údajů dostupné.

Google Analytics

Správce na webových stránkách využívá služeb Google Analytics poskytovaných společností Google LLC. Google Analytics umožňuje správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů) o návštěvnosti webových stránek. K ochraně osobních údajů společnosti Google LLC viz  https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Facebook

Správce na webových stránkách využívá služeb Facebook, poskytovaných společností Facebook, Inc. Facebook umožňuje propojení webových stránek se sociální sítí Facebook a umožňuje tak správci sběr, zpracování a vyhodnocení dat (mj. i Osobních údajů). K ochraně osobních údajů společnosti Facebook, Inc. viz  https://www.facebook.com/legal/terms/update
Doba uchovávání údajů
Správce uchovává osobní údaje:
v případě dotazu nebo poptávky po dobu 1 roku
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu mezi subjektem údajů a správcem a uplatňováním nároků z těchto smluvních vztahů
po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu
po dobu 5 let z důvodu plnění zákonné povinnosti, zejména vedení účetnictví
Po uplynutí doby uchování osobních údajů správce osobní údaje znehodnotí výmazem elektronických údajů a skartací údajů tištěných.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování dochází pouze na základě sděleného výslovného souhlasu, který může subjekt údajů kdykoliv odvolat.

Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených GDPR má subjekt údajů právo:
Právo na smazání dle čl. 17 GDPR
Pokud nám subjekt údajů někdy udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, má právo jej kdykoliv odvolat a správce má povinnost údaje vymazat. Právo se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smluv, zákonných důvodů či oprávněných zájmů.
Právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
Právem subjektu údajů je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel správce data zpracovává. Tyto informace poskytne správce ve lhůtě nejpozději do 30 dnů. Pokud bude subjekt údajů požadovat o sdělení informací, které o něm správce eviduje, bude nejprve potřebovat ověřit, zdali je skutečně osoba ta, které náleží dané informace. Právem správce je zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují.
Právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR (případně omezení zpracování dle čl. 18 GDPR)
Právo vznést námitku na zpracování dle čl. 21 GDPR
Právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu údajů, a to na adresu:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7


Závěrečná ustanovení

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
S těmito podmínkami souhlasíte v případě kontaktování správce prostřednictvím jeho emailu, konverzace přes sociální sítě či pomocí telefonu.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Kontaktní informace správce

Se svými dotazy na téma ochrany osobních údajů se můžete obracet email XXXXXXXXXXX, nebo adresu správce:
Ohřev vody sro
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Omezení odpovědnosti

Správce neodpovídá za správnost ani úplnost obsahu webových stránek, který byl přebraný od třetích stran.
Správce nenese jakoukoli odpovědnost za případné škody vzniklé subjektu údajů v souvislosti s užíváním webových stránek.
Správce si vyhrazuje právo obsah webových stránek dle svého uvážení a bez nutnosti předem upozorňovat subjekty údajů kdykoliv pozměnit.

Jsme montážní a smluvní partner

Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj

Dotace Nová zelená úsporám

Informace
Návrhy řešení
Realizace

© 2022 Ohřev Vody, s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1